Šī Personas datu privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, ko nekomerciālā partnerība " KIOKO.lv ", kas atrodas uz domēna vārda https://kioko.lv/, var saņemt par Lietotāju, izmantojot www.facebook vietne.com

 

1. TERMINU DEFINĪCIJA

1.1. Šajā Privātuma politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. "Vietnes administrācija - vietnes pārvaldīšanai pilnvaroti darbinieki, kas darbojas " KIOKO.lv " vārdā, kuri organizē un veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu , darbības (operācijas), kas veiktas ar personas datiem.

1.1.2. "Personas dati" - jebkura informācija, kas attiecas uz tieši vai netieši identificētu vai identificējamu fizisku personu (personas datu subjektu).

1.1.3. "Personas datu apstrāde" - jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts, izmantojot vai neizmantojot automatizācijas rīkus ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, sistematizēšana, uzkrāšana, uzglabāšana, precizēšana (atjaunināšana, mainīšana) , personas datu iegūšana, izmantošana, nodošana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” ir obligāta prasība Operatoram vai citai personai, kurai ir piekļuve personas datiem, lai ievērotu prasību neatļaut to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita tiesiska pamata.

1.1.5. “Vietnes lietotājs (turpmāk – Lietotājs) ir persona, kurai ir piekļuve Vietnei ar interneta starpniecību un kura izmanto interneta veikala Vietni.

1.1.6. "Sīkfails" ir neliels datu fragments, ko nosūta tīmekļa serveris un tiek glabāts lietotāja datorā, ko tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma nosūta tīmekļa serverim HTTP pieprasījumā ikreiz, kad tas mēģina atvērt attiecīgās vietnes lapu. .

1.1.7. “IP adrese” ir unikāla tīkla adrese mezglam datortīklā, kas izveidots, izmantojot IP protokolu.

 

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Lietotāja vietnes izmantošana nozīmē piekrišanu šai Privātuma politikai un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumiem.

2.2. Ja nepiekrītat Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam ir jāpārtrauc vietnes lietošana.

2.3. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz vietni https://kioko.lv/ , " KIOKO.lv " nekontrolē un nav atbildīgs par trešo pušu tīmekļa vietnēm, uz kurām Lietotājs var sekot mūsu vietnē pieejamajām saitēm.

2.4. Vietnes administrācija nepārbauda Vietnes lietotāja sniegto personas datu pareizību.

3. PRIVĀTUMA POLITIKAS PRIEKŠMETS

3.1. Šī privātuma politika nosaka tiešsaistes veikala vietnes administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt personas datu konfidencialitātes aizsardzību, ko Lietotājs nodrošina pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties vietnē vai ievietojot pasūtījums preču iegādei.

3.2. Personas datus, kas ir atļauti apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Lietotājs sniedz, aizpildot reģistrācijas veidlapu vietnē https://kioko.lv/ dažādās vietnes sadaļās un lapās, ietverot šādu informāciju:

3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds, uzvārds;

3.2.2. Lietotāja kontakttālruņa numurs;

3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts);

3.3. " KIOKO.lv " aizsargā Datus, kas tiek automātiski pārraidīti, skatoties reklāmas blokus un apmeklējot lapas, kurās ir uzstādīts sistēmas statistiskais skripts ("pikselis"):

  • IP adrese;
  • informācija no sīkdatnēm;
  • informācija par pārlūkprogrammu (vai citu programmu, kas piekļūst reklāmas displejam);
  • piekļuves laiks;
  • tās lapas adrese, kurā atrodas reklāmu bloks;
  • referrer (iepriekšējās lapas adrese).

3.3.1. Sīkdatņu atspējošana var izraisīt nespēju piekļūt vietnes " KIOKO.lv " daļām, kurām nepieciešama autorizācija.

3.3.2. " KIOKO.lv " apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota tehnisko problēmu identificēšanai un risināšanai, finanšu maksājumu likumības kontrolei.

3.4. Jebkura cita personiskā informācija, kas nav norādīta iepriekš (pirkumu vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas utt.), ir pakļauta drošai uzglabāšanai un neizplatīšanai, izņemot punktos paredzētos gadījumus. 5.2. un 5.3. šīs Privātuma politikas.

 

4. LIETOTĀJA PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS MĒRĶIS

4.1. Lietotāja personas datus Vietnes " KIOKO.lv " administrācija var izmantot šādiem mērķiem:

4.1.1. Vietnē " KIOKO.lv " reģistrētā Lietotāja identifikācija pasūtījuma veikšanai un (vai) preču pārdošanas līguma noslēgšanai attālināti ar " KIOKO.lv ".

4.1.2. Nodrošinot Lietotājam piekļuvi personalizētajiem Vietnes " KIOKO.lv " resursiem.

4.1.3. Atgriezeniskās saites veidošana ar Lietotāju, tai skaitā paziņojumu, pieprasījumu nosūtīšana par Vietnes " KIOKO.lv " lietošanu, pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrādi.

4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.

4.1.5. Apstiprinājums par Lietotāja sniegto personas datu precizitāti un pilnīgumu.

4.1.6. Konta izveide pirkumu veikšanai, ja Lietotājs ir piekritis konta izveidei.

4.1.7. Paziņojumi Vietnes " KIOKO.lv " Lietotājam par Pasūtījuma statusu.

4.1.8. Maksājumu apstrāde un saņemšana.

4.1.9. Nodrošinot Lietotājam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas saistībā ar Vietnes " KIOKO.lv " lietošanu.

4.1.10. Nodrošinot lietotāju ar viņa piekrišanu, produktu jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem, informācija par cenu, biļeteniem un citu informāciju par vārdā "KIOKO.lv" vai vārdā partneru "KIOKO.lv".

4.1.11. Reklāmas darbību īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.

 

5. PERSONAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES METODES UN NOTEIKUMI

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, jebkādā likumīgā veidā, tai skaitā personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka administrācijai ir tiesības nodot personas datus trešajām personām, jo īpaši, kurjerpasta pakalpojumus, pasta organizācijas, tikai lai izpildītu Lietotāja pasūtījums Vietnē "KIOKO.lv", ieskaitot piegādi preces.

5.3. Lietotāja personas dati var tikt nodoti pilnvarotām valsts iestādēm tikai uz likumā noteikta pamata un kārtībā.

5.4. Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija informē Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, modificēšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

5.6. Vietnes administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izraisa Lietotāja personas datu nozaudēšana vai izpaušana.

 

6. PUŠU PIENĀKUMI

6.1. Lietotājam ir pienākums:

6.1.1. Sniegt informāciju par personas datiem, kas nepieciešami vietnes " KIOKO.lv " lietošanai.

6.1.2. Atjaunināt, papildināt sniegto informāciju par personas datiem šīs informācijas izmaiņu gadījumā.

6.2. Vietnes administrācijai ir pienākums:

6.2.1. Izmantot saņemto informāciju tikai šīs Privātuma politikas 4. punktā norādītajiem mērķiem.

6.2.2. Nodrošināt, ka konfidenciāla informācija tiek turēta slepenībā, netiek izpausta bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdot, neapmainīt, nepublicēt vai citos iespējamos veidos neizpaust Lietotāja nodotos personas datus, izņemot punktus. 5.2. un 5.3. šīs Privātuma politikas.

6.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, kas parasti tiek izmantota šāda veida informācijas aizsardzībai esošajos biznesa darījumos.

6.2.4. Bloķēt personas datus, kas attiecas uz konkrēto Lietotāju no brīža, kad Lietotājs vai viņa likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā iestāde personas datu subjektu tiesību aizsardzībai ir pieteicies vai pieprasījis pārbaudes laiku, nepatiesu personas datu vai nelikumīgu izpaušanas gadījumā. darbības.

 

7. PUŠU PIENĀKUMI

7.1. Vietnes administrācija, kas nav izpildījusi savus pienākumus, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu nelikumīgu izmantošanu, saskaņā ar likumu, izņemot punktos paredzētos gadījumus. 5.2., 5.3. un 7.2. šīs Privātuma politikas.

7.2. Konfidenciālās informācijas nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:

7.2.1. Kļuvis par publisku īpašumu pirms tā zaudēšanas vai izpaušanas.

7.2.2. Tas tika saņemts no trešās puses, līdz to saņēma Vietnes administrācija.

7.2.3. Tika atklāts ar Lietotāja piekrišanu.

 

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

8.1. Pirms vēršanās tiesā ar prasību par strīdiem, kas izriet no vietnes " KIOKO.lv " Lietotāja un Vietnes administrācijas attiecībām, obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums par brīvprātīgu strīda izšķiršanu).

8.2. Pretenzijas saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas rakstveidā paziņo pretenzijas iesniedzējam par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesu iestādē saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

8.4. Pašreizējie tiesību akti attiecas uz šo Privātuma politiku un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju.

 

9. PAPILDU NOTEIKUMI

9.1. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez Lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā Privātuma politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota vietnē " KIOKO.lv ", ja vien jaunajā Privātuma politikas izdevumā nav noteikts citādi.

9.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem saistībā ar šo Privātuma politiku jāziņo pa tālruni. +37128909055

9.4. Pašreizējā Privātuma politika ir ievietota lapā https://kioko.lv/en/content/7-politiki-konfidencialnosti